Stöd för strategiska affärsbeslut

 
 

Uppdraget

Wide Narrow tillhandahåller processer och lösningar för strategisk omvärldsbevakning, där verktyget Perspective spelar en nyckelroll i erbjudandet. Perspective låter företag och organisationer arbeta strukturerat med en dynamisk omvärldsbevakningsprocess. Verktyget kopplar ihop geografiskt och organisatoriskt spridda kompetenser och öppnar upp för att dela kunskaper och insikter. Resultatet blir ett mer underbyggt och förankrat underlag för strategiska affärsbeslut.

I början av 2014 skulle verktyget byggas om från grunden och man valde att anlita One Day för att utforma det nya användargränssnittet.

 

Kund: Wide Narrow 
Projektmedlemmar: Ivica Prgomet, Jonas Engkvist, Markus Olsson
Webbplats: www.widenarrow.se
Nyckelord: Interaktionsdesign, Grafisk design, Responsivitet

 
 

Inledande workshop

I en inledande workshop blev det tydligt att man ville öka användningsgraden i Perspective. Målet var att få Perspective att upplevas mer som ett verktyg att aktivt arbeta i och mindre som en webbplats man sporadiskt besöker.

Syftet med Perspective är att låta användarna arbeta gemensamt med omvärldsbevakning. Det ska vara en naturlig del i arbetsflödet, under hela processen från informationsutbyten till förädling och strategiska beslut.

Det blev också tydligt att man behövde öka tillgängligheten, det här skulle vara ett verktyg man når under hela arbetsdagen: på väg till jobbet, framför datorn och under möten.

 
 
 

Interaktionsdesign

Målsättningen var att bjuda in till samarbete och etablera Perspective som ett naturligt arbetsverktyg, där användarna får en känsla av framåtskridande.

Perspective ska vara ett kraftfullt men samtidigt enkelt verktyg. För användaren finns många smarta lösningar för att justera sitt flöde av information. Varje händelse kan märkas upp utifrån de strategiska innebörder och konsekvenser de får för det egna företaget. Beroende på användarens roll är det här också ett verktyg där man är mer eller mindre aktiv. Därför blev det viktigt att forma ett gränssnitt som möjliggör avancerade bearbetningar, samtidigt som uppstartssträckan ska vara minimal för mindre frekventa användare.

 
 
 

Visuell design

Nya Perspective fick ett helt nytt utseende tillsammans med en uppdaterad färgpalett och ett nytt typsnitt. Samtidigt förnyades och kompletterades uppsättningen av ikoner i gränssnittet.

Ursprungligen kunde gränssnittet i Perspective kundanpassas. I den nya versionen valde vi tona ner den möjligheten, för att ge mer utrymme och stärka Perspectives egna identitet.

Perspective bygger på en välgenomtänkt strategisk process, som det är viktigt att alla användare förstår. Detta valde vi att lyfta genom element som grafiskt förtydligar arbetsprocessen. Känslan ska hela tiden vara att man rör sig framåt, att nya ärenden kommer in och stegvis hanteras, bearbetas och förädlas.

Avgörande för Widenarrows affär är de rapporter och beslutsunderlag som genereras av Perspective. Därför lades stort fokus på ett gränssnitt som ska generera en strukturerad och behaglig läsarupplevelse för involverade beslutsfattare. Till sist skapade vi en sömnlös koppling mellan de digitala vyerna och de tryckbara PDF-rapporterna som Perspective genererar som slutprodukt. 

 
There are no items to display from the selected collection.