Samlad forskning för hela energiområdet

 

Uppdraget

Vid årsskiftet 2014/2015 överfördes den forskning som bedrivits av Elforsk, Fjärrsyn, Värmeforsk och SGC till Energiforsk AB. Det nya företaget ska bedriva forskning som spänner över hela energiområdet. Med anledning av det såg  Energiforsk ett behov av att upprätta en ny webbplats och samla information som är unik för varje forskningsenhet.

One Day fick i uppdrag att genomföra en strategisk kartläggning av kommunikativa mål, behov och prioriterade målgrupper för den nya webbplatsen. I uppdraget ingick också att inventera befintliga webbplatser och domäner för att säkerställa på vilket sätt befintlig information och forskningsdata skulle kunna överföras till det nya systemet. Syftet med förstudien var att ge ett strukturerat beslutsunderlag i det kommande upphandlingsarbetet för den nya webbplatsen.

 

Kund: Energiforsk
Projektmedlemmar: Ivica Prgomet, Markus Olsson
Webbplats: www.energiforsk.se
Nyckelord: digital strategi, förstudie, målgruppsanalys

 

 
 
 

 

Workshop

I en workshop kartlade och analyserade vi tillsammans utgångspunkterna för den nya webbplatsen. Vilka kommunikativa mål hade man för webbplatsen. Vilka var de kommunikativa utmaningarna? Vilka är de tänkta målgrupperna och vilka av dessa är prioriterade?

I dialog med medarbetare från olika delar av berörda organisationer definierades de informationsbehov som den nya webbplatsen skulle möta och vilken funktionalitet de identifierade målgrupperna efterfrågade.
Resultatet från workshopen hjälpte oss definiera vilken roll den nya webbplatsen ska spela i målgruppernas verksamhetsprocesser och kommunikationsbehov.

 

 

 

Teknisk research

Baserat på underlaget från workshopen och intervjuer med medarbetare gjorde vi en genomlysning av befintliga system och webbplatser i de olika organisationerna. Målet var att ta fram en gemensam teknisk kravspecifikation som svarar mot de behov som Elforsk, Fjärrsyn, Värmeforsk och SGC gemensamt hade på den nya webbplatsen. 


 

Beslutsunderlag

En slutrapport presenterades för beslutsgruppen, där vi redogjorde vi för våra rekommendationer gällande den nya webbplatsens kommunikativa mål, prioriterade målgrupper och användarnas behov.

I rapporten redovisades både styrkor och svagheter i den befintliga lösningen, såväl som alternativa lösningsförslag utifrån kravbild och verksamhetskrav. Rapporten inkluderade även övergripande kostnadsuppskattningar, som stöd för det kommande upphandlingsarbetet.

 
There are no items to display from the selected collection.